Tjänster

Tjänster

Att hålla fokus i en verksamhet men samtidigt förhålla sig till en omvärld i ständig förändring är en balansakt i sig. Franly Advisory lyssnar in era behov, ger rekommendationer om hur en insats kan behöva designas och jobbar kundnära genom hela uppdraget. Franly Advisory sätter stort värde på nytta, dialog och resultat som är både användbara och hållbara för såväl kunden som samhället i stort. 

Exempel på typiska kunder är:

 • Lokala/regionala offentliga aktörer
 • Företag och näringslivets främjandeorgansationer
 • Utlandsägda företag med intresse för Norden som marknad
 • Civilsamhället, föreningar och intresseorganisationer
 • Nationella och internationella myndigheter, departement
 • Utrednings- /forskningsnära aktörer


Exempel på tematiska områden:

 • Näringslivsfrämjande
 • Innovationer och FoU-relaterade satsningar
 • Lokal- och regionalpolitiska insatser
 • Kulturarv och kulturmiljö
 • Gränsöverskridande regionala samarbeten
 • Företagsetableringar/expansion
 • Internationell handel och utländska direktinvesteringar på den nordiska marknaden
 • EU-frågor, t.ex. finansiering, sammanhållningspolitiken
 • Internationellt samarbete

Strategi


Ett strategisk förhållningssätt är grunden till ett lyckat resultat men kräver beslut om rätt saker på rätt tidpunkt. Strategisk rådgivning erbjuds i form av en rad olika tjänsteslag, såsom exempelvis:

 • Analyser
 • Utvärderingar
 • Kvalificerade utredningar
 • Marknadsanalyser
 • Policy- och regelverksutveckling
 • Verksamhets- och organisationsfrågor
 • Public Affairs
 • Strategisk kommunikation
 • Styrningsfrågor

Processledning


När många perspektiv behöver tas om hand och flera aktörer kan vara involverade kräver uppdragen en process som både leder, lyssnar och styr. Typiska tjänster kan vara:

 • Arrangemang av möten, deltagare - både strategiskt och operationellt
 • Samtalsledare
 • Workshopsledare
 • Intervjustudier
 • Design och genomförande av en hel process från ax till limpa

Moderator


För konferenser och workshop erbjuds tjänsten moderator för olika typer av format såsom fysiska och digitala.


Tematiska ämnen kan exempelvis vara:

 • Lokal- och regional utveckling i EU-perspektiv
 • Internationella företagsetableringar
 • Organisationers anpassning till internationalisering