Moderator & processledning

MODERATOR & PROCESSLEDNING

MODERATOR

För konferenser och workshops erbjuds tjänsten moderator för olika typer av format såsom fysiska och digitala.

Tematiska ämnen kan exempelvis vara:

  • Lokal- och regional utveckling i EU-perspektiv
  • Internationella företagsetableringar
  • Kulturarv och kreativa näringar
  • Organisationers anpassning till internationalisering

EXEMPEL

Kreativ omstart – en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft, arrangerad av Riksantikvarieämbetet.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande åtgärder, arrangerad av Region Jönköpings län

PROCESSLEDNING

När många perspektiv behöver tas om hand och flera aktörer kan vara involverade kräver uppdragen en process som både leder, lyssnar och styr. Typiska tjänster kan vara:

  • Arrangemang av möten, deltagare - både strategiskt och operationellt
  • Samtalsledare
  • Workshopsledare
  • Intervjustudier
  • Processkartläggningar 
  • Design och genomförande av hel process, från ax till limpa

Din expert på förändringsresan erbjuder skräddarsydda tjänster inom en bredd av sektorer för att möta aktuella behov

unsplash